افزايش حفر چاه

با افزايش حفر چاه‌هـاي عميق، مشكلـات و دعاوي بسياري بر سر حفر چاه‌هـا و نقصان آب حفاري چاه عميق قنوات به وجود آمد. مردمـ، به عادت گذشته، جهت حل اختلـافات مربوط به حريمـ به حَكَمـ‌هـا و كارشناساني خبره در امر قنوات مراجعه ميكردند و آنها همـ با همان احكامـ حفاري چاه عميق و قوانين حريمـ قنوات و چاه دستي، بين آنها حُكمـ ميكردند. به دليل اينكه اين كارشناسان آگاهي جامعي از تأثيراتي كه چاه‌هـاي عميق بر روي قنوات و سفره‌هـاي آب زيرزميني حتي در نواحي دوردست ميگذاشتند نداشتند حفاري چاه عميق ، اصولـاً احكامـ صادره منجر به ضرر صاحبان قنوات ميشد و  اين باعث به وجود آمدن در گيري‌هـا و زد و خوردهاي بسيار شد. با برداشت بيرويه آب از چاه‌هـاي عميق و بروز مشكلـات فراوان در زمينه حريمـ و وضعيتي حفاري چاه عميق كه براي سفره‌هـاي آب زيرزميني به وجود آمد، معتمدين محلي حفاري چاه و دادگاه‌هـا ديگر بر اساس رويه عرفي و قانون مدني از پس دعواها بر نمي آمدند. در پي اين اوضاع، قانونگذار بر آن شد تا به فكر يك حفاري چاه عميق سازوكار جديد براي مديريت حريمـ منابع آب زيرزميني باشد. در سال 1345 "قانون حفظ و حراست از آب‌هـاي زيرزميني" وضع و مطابق آن حفر چاه موكول به كسب اجازه از وزارت حفاري چاه عميق آب و برق شد. در واقع از آن تاريخ به بعد حفر چاه صرفاً ميبايست با اجازه دولت صورت ميگرفت.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حفاري | ۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۴:۱۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

وضعيت چاه هاي ايران

ر حال حاضر وضعيت سفره‌هـاي آب زيرزميني حفاري چاه در اغلب مناطق كشور از اروميه گرفته تا حوضه زاينده رود و استان‌هـاي فارس و خراسان و يزد و كرمان ناگوار و نگران كننده است. حقوق افراد زيادي كه خود و يا نياكان آنها ابتدا مبادرت به حفر قنات و چاه  حفاري چاه عميق و سرمايه گذاري در  امر كشاورزي كرده بودند و به حكمـ شرع و قانون ميبايست از حقوق آنها حمايت ميشد پايمال شده و ضررهاي بسيار و حتي جبران ناپذيري به آنان وارد آمده است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حفاري | ۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۳:۵۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

تكنولوژي حفاري چاه

هر چند استفاده از تكنولوژي‌هـاي نو بايد در خدمت انسان باشد، اما افراط و زياده روي در استفاده از آن مي تواند به آفتي براي جامعه بشري تبديل شودحفاري چاه عميق متأسفانه، همگامـ با ورود  تكنولوژي حفاري چاه عميق حفر چاه‌هـاي عميق به كشور، استفاده صحيحي از آن نشد. تعادل بيلـان سفره‌هـاي آب زيرزميني كه طي قرن‌هـاي متمادي با وجود قنوات حفظ شده بود، با ورود بيرويه چاه عميق به صحنه كشاورزي حفاري چاه عميق به يكباره حفاري چاه عميق تنها در طي چند سال به همـ خورده و امروزه شاهد معضلـات زيادي در بخش آب‌هـاي زيرزميني كشور هستيمـ. در يك نقطه عطف حفاري چاه تاريخي در كشور، دولت به عنوان مسئول حفاظت از منابع آب تعيين شد تا با وضع قوانين و مقرراتي، همـ وضعيت سفره‌هـاي آبي بهبود يابد و همـ به حقوق بهره حفاري چاه عميق برداران قانوني تجاوزي صورت نگيرد. ولي  در عمل، قوانيني كه وضع شد مأمورين را مبسوط اليَد و وضعيت  سفره‌هـاي آب زيرزميني را به يك فاجعه تبديل كرد. مضافاً، بعد از ممنوعه اعلـامـ شدن دشت‌هـا، تعداد چاه‌هـاي مجوزدار در آن مناطق چندين برابر شد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حفاري | ۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۳:۴۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

لوله هاي اسكرين حفاري

راه حل ازدياد سطح مقطع ورود آب همراه با پهناي ورود كمـ را سالها است كه در اروپا و امريكا با استفاده از لوله‌هـاي حفاري چاه عميق اسكرين حل كرده اند. بعنوان مثال قوي ترين لوله اسكرين كه كمترين سطح مقطع معادل 594 سانتيمتر مربع و با شيار 0.5 ميليمتر سطح مقطعي معادل 1122 سانتيمتر مربع بازاء هر متر اسكرين دارد. بنابراين براي مثال فوق الذكر براي گرفتن 36 ليتر در ثانيه حفاري چاه عميق با سرعتي معادل 3 سانتيمتر حفاري چاه عميق در ثانيه فقط نياز به 222 متر لوله اسكرين با شيار 0.25 ميليمتر و يا فقط 12 متر با شيار 0.55 ميليمتر ميباشد. (دبي مجاز براي هر متر اسكرين با شيار 0.25 ميليمتر معادل 1.78 و شيار 0.5 ميليمتر 3.36 ليتر حفاري چاه عميق در ثانيه ميباشد.) مزاياي استفاده از لوله‌هـاي اسكرين حفاري چاه بجاي لوله‌هـاي  مشبك 1-تقليل شديد ماسه دهي و يا حذف آن 2-كمـ شدن چشمـ گير هزينه بهره برداري بعلت كمـ شدن افت سطح آب در اثر تقليل شديد افت شبكه، بازاء هر 15 ليتر در ثانيه آبي كه از عمق 5 متري تخليه شود، حدود 1 كيلووات حفاري چاه عميق برق (با راندمان خوب 75% سيستم) يا معادل آن گازوئيل  در يك ساعت مصرف ميشود. بنابراين با كمـ شدن افت سطح آب در اثر استفاده از لوله‌هـاي اسكرين، هزينه بهره برداري در طول عمر چاه بطرز چشمـ گيري كاهش پيدا ميكند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حفاري | ۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۳:۲۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

حفر چاه شيميايي

 در اين روش با استفاده از فعل و انفعالـات شيميايي ناشي از حفاري چاه عميق انفجار حفاري چاه مواد منفجره مي توان در طبقات حفاري كرد. معمولـاًدر اين روش از دو نوع خرج استفاده مي شود:

.۱خرج سيلندري كه باعث حفر چال سيلندري مي شود.

.۲خرج چال تراش كه باعث افزايش قطر چال مي شود.

۶-  الكتريكي : در اين روش با توليد حفاري چاه عميق الكتريكي ستوني يا قوسي يا جرقه‌اي،  عمليات نفوذپذيري در سنگ انجامـ ميگيرد. در بعضي از اين روش‌هـا با وجود بالـا بودن درجه حرارت، به دليل كوتاه بودن زمان تماس الكتريسته، سنگ ذوب نمي شود ؛ اما در ساير روش‌هـا به دليل بالـا بودن درجه حفاري چاه عميق حرارت و طولـاني بودن زمان تماس الكتريسته حفاري چاه عميق با سطح سنگ، پس از ذوب شدن سطح سنگ، سنگ مي شكند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حفاري | ۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۳:۱۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

هتل استقلال و رزرو هتل

تهران اول بار حدود 200 سال پيش توسط آغا محمدخان قاجار به عنوان پايتخت ايران برگزيده شد. تقريبا بيشتر عمارت‌ها و ابنيه قديمي تهران كه امروز بخشي از ميراث فرهنگي ايران را شامل مي شود متعلق به‌ همان دوره و يا عهد صفوي است. مردم تهران دستكم 100 سال هتل استقلال پايتخت نشين بودند اما از مزاياي پايتخت بي بهره بودند. از ساده ترين امكانات شهري خبري نبود. تهران اما منطقه اي خوش آب و هوا بود.  تقريبا چهار طرف تهران را باغات مشجر و سبزه‌زارهاي  رزرو هتل متعدد در بر‌گرفته بود، باغ و باغچه‌هاي سبز و خرمي كه هم وسيله هواخوري و تفريح مردم بود و هم كمك به تصفيه‌ هوا مي‌كرد. به هر ترتيب پس از فتح تهران به دست مشروطه‌خواهان، اين پايتخت صاحب بلديه شد. از اين به بعد بود كه مردم تهران به مرور طعم شهر نشيني را چشيدند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حفاري | ۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۳:۰۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

چاپ دستي در كارت ويزيت

سيستمهاي مختلفي براي چاپ وجود دارند از انواع چاپ دستي گرفته تا چاپهاي سيلك و فلكس و تامپو و.. و چاپهاي ماشيني مثل چاپ كارت ويزيت سيستمهاي مسطح ( ماشين ملخي و يا افست مسطح ) و چاپ افست و اين اواخر چاپ ديجيتال.آنچه كه امروزه بيشتر با آن سرو كار داريم چاپ افست و ديجيتال است. كه اكنون موضوع بحث ما چاپ افست است.نكته ايي كه بايد قبل از هر چيز به آن كارت ويزيت اشاره كنيم اين است كه براي چاپ افست حتما بايد از سيستم cmyk استفاده شود. (نكته ايي كه همه به آن آگاهي دارند لزوم كاليبره بودن مانيتور و مديريت رنگ است)چاپ افست مبتني بر چاپ چهار رنگ است اما مي توانيم كارهايي با يك رنگ،را تا 10 رنگ مختلف چاپ كنيم.(يك رنگ به صورت نزولي از كم تا زياد) كه البته چاپ بيشتر از 4 رنگ تخصص و اطلاعات خاص خودش را مي طلبد. ماشينهاي چاپ افست يا تك رنگ هستندادامه مطلب
نوشته شده توسط حفاري | ۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۲:۵۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |